Delen:
Photo by Nicholas Doherty on Unsplash

De Europese Unie heeft recentelijk een nieuwe tussentijdse doelstelling geformuleerd op het gebied van klimaatverandering: een CO2 vermindering van 90% in 2040. Deze doelstelling is een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering. Het gaat hier niet alleen om cijfers, maar om een belangrijke verandering in hoe we energie gebruiken, produceren en distribueren.

Het uiteindelijke doel van de EU is het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050. Dit betekent dat er netto geen uitstoot van broeikasgassen meer plaatsvindt. De nieuwe tussentijdse doelstelling draagt hier op significante wijze aan bij:

 • Het onderstreept de urgentie om nu te handelen en vormt een duidelijke routekaart voor de komende twee decennia.
 • Het is in lijn met wetenschappelijk advies en houdt rekening met het tempo dat nodig is om een veilige en duurzame toekomst te waarborgen.
 • Het motiveert lidstaten, bedrijven en individuen om hun inspanningen te versnellen en samen te werken aan oplossingen.

Strategische acties en robuuste beleidsmaatregelen zijn cruciaal om deze ambitieuze doelstelling te realiseren. Dit vereist onder andere een versnelde transitie naar hernieuwbare energie, innovatieve technologieën en duurzame praktijken. Deze nieuwe doelstelling biedt een kans om de economie opnieuw vorm te geven, banen te creëren en een rechtvaardige transitie voor iedereen te waarborgen.

Achtergrond van de EU’s klimaatdoelen en het besluitvormingsproces

De EU Commissie heeft een nieuw, klimaatdoel gepresenteerd: tegen 2040 moet er een vermindering zijn van maar liefst 90% minder CO2-uitstoot gerealiseerd zijn ten opzichte van het niveau in 1990. Deze ambitieuze doelstelling is niet zomaar gekozen; het is een cruciale mijlpaal op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. Klimaatneutraliteit betekent dat de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen gelijk moet zijn aan de hoeveelheid die uit de atmosfeer wordt gehaald.

Specifieke details van de 90% CO2-reductiedoelstelling:

 • Referentiepunt: De basislijn voor deze reductie is het jaar 1990, een standaard referentiejaar voor internationale klimaatdoelen.
 • Berekening: Om tot de 90% vermindering te komen, worden alle bronnen van CO2-uitstoot meegewogen, inclusief energieproductie, industrie en transport.

Het proces richting goedkeuring van dit klimaatdoel door de EU volgt een vastgesteld traject:

 1. Voorstelfase: De Europese Commissie ontwikkelt en presenteert het voorstel.
 2. Overleg: Er vinden intensieve gesprekken plaats tussen lidstaten, experts en beleidsmakers.
 3. Aanpassingen: Op basis van feedback worden eventuele aanpassingen gemaakt aan het voorstel.
 4. Goedkeuring: Uiteindelijk moeten de EU-leiders tijdens een top bijeenkomen om het voorstel te bekrachtigen.

Met deze strategische route streeft de EU naar een voortrekkersrol in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering en benadrukt zij haar commitment aan internationale afspraken zoals het Parijsakkoord.

De Noodzaak van deze Ambitieuze Maatregelen

Kosten en klimaatverandering zijn twee termen die sterk met elkaar verbonden zijn. Klimaatverandering heeft immers een enorme economische impact, zowel in termen van de kosten om de schade te herstellen die het reeds heeft aangericht, als de kosten om verdere opwarming van de aarde te voorkomen.

Volgens recente cijfers heeft klimaatverandering alleen al in de afgelopen vijf jaar de EU €170 miljard gekost. Dit is een astronomisch bedrag, en het benadrukt de urgente behoefte aan actie om deze kosten te verminderen. We kunnen ons simpelweg niet veroorloven om niets te doen terwijl onze planeet wordt geconfronteerd met zulke ernstige bedreigingen.

Waarom zijn de doelen zo belangrijk?

Het is van cruciaal belang dat we ons richten op ambitieuze CO2 vermindering. Deze doelstellingen zijn niet alleen noodzakelijk om financiële redenen. Ze zijn ook belangrijk voor het beschermen van onze ecosystemen.

Klimaatverandering heeft al geleid tot verwoestende gevolgen op verschillende gebieden. We zien meer extreme weersomstandigheden, stijging van de zeespiegel en schade aan biodiversiteit. Mensen wereldwijd ondervinden nu al de gevolgen hiervan door regelmatige overstromingen, droogte en extreme hittegolven.

1. Versnellen van de Energietransitie

Met het oog op de nieuwe EU-doelstelling van 90% CO2 mindering in 2040, wordt de energietransitie naar schonere bronnen een cruciaal aspect. Dit betekent een aanzienlijke afname van de afhankelijkheid van kolen en fossiele brandstoffen, die als grote vervuilers worden beschouwd.

De overstap naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en waterkracht biedt vele voordelen:

 1. Deze bronnen dragen bij aan de klimaatdoel en bevorderen duurzame ontwikkeling.
 2. Hernieuwbare energie is oneindig beschikbaar en veroorzaakt geen uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie.

Landen als Denemarken en Duitsland hebben al belangrijke stappen gezet in hun energietransitie, met een groot percentage van hun energieproductie afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Naast hernieuwbare energie, speelt ook kernenergie een rol in deze transitie. Hoewel dit meer controversieel is, kan kernenergie een betrouwbare en CO2-vrije energiebron vormen die kan helpen bij het bereiken van de klimaatdoelen.

Daarnaast vraagt dit ambitieuze doel ook om innovatieve oplossingen zoals energiebesparing en efficiëntieverbetering. Zo kunnen we samen de energietransitie versnellen en een stap dichter bij het doel van 90% CO2 vermindering in 2040 komen.

2. Wetenschap en Innovatie als Drijvende Krachten

Als het gaat om de strijd tegen klimaatverandering, spelen wetenschap en innovatie een cruciale rol. De Europese wetenschappelijke gemeenschap steunt de ambitieuze CO2 doelstelling voor 2040, en roept op tot krachtige actie.

Het belang van wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie kan niet worden onderschat:

Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek geeft ons inzicht in de complexiteit van klimaatverandering. Het helpt ons te begrijpen hoe menselijke activiteiten de planeet beïnvloeden, en biedt concrete oplossingen om deze impact te verminderen. Onderzoeken die de noodzaak van een 90% CO2 vermindering in 2040 benadrukken, zijn fundamenteel voor het vormen van dit doel.

Technologische Innovatie

Technologische innovatie is essentieel om deze oplossingen in praktijk te brengen. Of het nu gaat om geavanceerde vernieuwde energietechnologieën, efficiënte energieopslagoplossingen of intelligente netwerken voor energiedistributie – innovatieve technologieën dragen bij aan het realiseren van onze klimaatdoelen.

Het is duidelijk: zonder wetenschap en innovatie zouden we niet in staat zijn om dergelijke ambitieuze emissiereductiedoelen na te streven. Door voortdurend te investeren in onderzoek en ontwikkeling kunnen we blijven streven naar een duurzame toekomst. Op deze manier vormen wetenschap en innovatie de drijvende krachten achter onze inspanningen om klimaatneutraliteit te bereiken.

EU Leiderschap en Internationale Samenwerking

Het Parijsakkoord vormt de basis voor de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering en de EU heeft zichzelf gecommitteerd aan dit akkoord. De nieuwe doelstelling van 90% in 2040 is hierbij een cruciale stap om de opwarming van de aarde ‘ruim onder’ 2°C te houden, in lijn met de verplichtingen van het Parijsakkoord.

Voorbeeldfunctie van de EU

De EU heeft niet alleen een verantwoordelijkheid in eigen huis, maar ook een voorbeeldfunctie naar andere landen. Door ambitieuze doelen na te streven, kan de EU andere landen inspireren en motiveren om soortgelijke stappen te zetten. Dit is noodzakelijk in een mondiale uitdaging zoals klimaatverandering, waarbij internationale samenwerking essentieel is.

Rol van Rijke Landen

Rijke landen hebben zowel de middelen als de verantwoordelijkheid om voorop te lopen in deze strijd. Landen zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk worden dan ook opgeroepen om zich aan te sluiten bij deze ambitieuze doelstelling. Niet alleen door hun eigen CO2 terug te dringen, maar ook door financiële steun te bieden aan ontwikkelingslanden die vaak minder middelen hebben om tegen klimaatverandering te vechten.

Belang van EU-leiderschap

EU-leiderschap speelt een cruciale rol bij het behalen van deze doelstelling en het aanjagen van wereldwijde actie tegen klimaatverandering. Deze nieuwe tussentijdse doelstelling is een krachtig signaal naar de rest van de wereld, dat de EU serieus werk maakt van klimaatneutraliteit.

Naar een Duurzame Toekomst

Met de nieuwe, ambitieuze doelstelling voor 2040 in zicht, is het van cruciaal belang dat deze wordt omgezet in concrete actie. Dit betekent dat implementatie van het EU-klimaatplan door middel van beleidsmaatregelen, investeringen en betrokkenheid van burgers een dringende prioriteit is.

We kunnen niet alleen op overheden rekenen om deze verandering te bewerkstelligen. Maatschappelijke belanghebbenden – bedrijven, NGO’s en individuele burgers – hebben ook een aanzienlijke rol te spelen:

 • Bedrijven: Ze moeten hun bedrijfsmodellen en processen herzien om klimaatneutraal te worden. Investeringen in schone energie en technologieën zijn hierbij essentieel.
 • NGO’s: Deze organisaties kunnen helpen bij het bewustmaken van het publiek over klimaatverandering en het aandringen op sterker beleid en actie.
 • Individuen: Elke burger kan bijdragen door duurzamere levensstijlkeuzes te maken, zoals minder vlees eten, minder reizen met de auto of het vliegtuig, en meer recycleren.

De weg naar een duurzame toekomst is zowel uitdagend als noodzakelijk. Laten we samenwerken aan deze ambitieuze doelstelling voor 2040, om zo ons deel te doen in de strijd tegen klimaatverandering.